തേവാരപ്പതികങ്കള്‍

നയിനാര്‍ പതികം
1  ഞാനോതയമേ! ഞാതുരുവേ!
    നാമാതിയിലാ നര്‍ക്കതിയേ!
    യാനോ നീയോ യാതി പരം
    യാതായ് വിടുമോ പേചായേ,
    തേനാര്‍ തില്ലൈച്ചീരടിയാര്‍
    തേടും നാടാമരുമാനൂര്‍-
    കോനേ! മാനേര്‍ വിഴി പാകം
    കൊണ്ടായ് നയിനാര്‍ നായകമേ!

2    ആള്‍വായ് നീയെന്നാവിയൊടീ
    യാക്കൈ പൊരുള്‍ മുമ്മലമുതിരും
    തേള്‍വായിടൈയിറ്റിരിയാമ-
    റ്റെവേ കാവായ് പെരിയൊവേ!
    നാള്‍ വാടന്തം നരുനരെന
    നെരുക്കിന്‍റാടാരായോ
    നാതാ, നയിനാര്‍ നായകമേ!

3   ഉരുവായരുവായരുവുരുവാ-
    യൊന്‍റായ് പലവായുയിര്‍ക്കുയിരായ്
    തെരുളായരുളായ് തേരുരുണി-
    ന്റ്ടമായ് നടുമാത്തിരൈ വടിയായ്
    ഇരുളായ് വെളിയായികപരമാ-
    യിന്‍റായന്‍റായരുമാനൂര്‍
    മരുവായ് വരുവായെനൈയാള്‍വായ്
    നാതാ, നയിനാര്‍ നയകമേ!

4   വാനായ് മലൈയായ് വാടിയിനും
    വാണാള്‍ വീണായഴിയുമുനെന്‍
    ഊനായുയിരായുടയോനായ്
    ഒന്‍റായ് മൂന്‍റായ് വാരായോ
    കാനായനലായ് കനൈ കടലായ്
    കാരായ് വെളിയായരുമാനൂര്‍
    താനായ് നിര്‍ക്കും തര്‍പരമുന്‍
    താള്‍ താ നയിനാര്‍ നായകമേ!

5    പൂവായ് മണമായ് പുണരചമായ്
    പൊടിയായ് മുടിയായ് നെടിയോനായ്
    തീവായുരുവായ് തിരിചിതമായ്
    തേനാരമുതായ് തികഴ്കിന്‍റായ്
    നീ വാ കാവായെനൈയാള്‍വായ്
    നിത്താ! ചിത്തായരുമാനൂര്‍-
    തേവാ- മൂവാ മുതര്‍കോനേ!
    തേനേ! നയിനാര്‍ നായകമേ!

6    അരിയും വിതിയും തേടിയിനും
    അറിയായെരിയായരുവുരുവായ്
    മറിയാമറിമാനിടവടിവായ്
    മടിയാതേയിനി വാ കാവായ്
    പിരിയാതെനൈയാള്‍വായ് തേവ-
    പ്പിരിയ പ്പെരിയോരരുമാനൂര്‍
    പുരിവാണരുളീടും കോവേ!
    പൂവേ! നയിനാര്‍ നായകമേ!

7    അന്‍റോയിന്‍റോ യമതൂതര്‍-
    ക്കന്‍റേ നിന്‍റാടാരായോ
    കുന്‍റേ! കുടൈയേ! കോതനമേ!
    കോവേ! കാവായ് കുലതേവേ!
    അന്‍റേയിന്‍റേയാരടിയേ-
    നായേ നീയേയരുമാനൂര്‍
    നിന്‍റായ് നിന്‍റാടാരായോ
    നാതാ! നയിനാര്‍ നായകമേ!

8    നിന്‍റാരടിചേരടിയാര്‍തം
    നിന്‍റാനിയലാം നീക്കി നിതം
    ചന്താനമതായ് നിന്‍റാളും
    ചന്താപമിലാ നന്‍മയമേ!
    വന്‍ താപമിലാതെന്‍ മുന്‍ നീ
    വന്താള്‍ വായേയരുമാനൂര്‍-
    നന്തായ് നിന്‍റാടാരായോ
    നാതാ! നയിനാള്‍ നായകമേ!

9    പൊന്നേ! മണിയേ മരകതമേ!
    പൂവേ! മതുവേ! പൂമ്പൊടിയേ!
    മന്നേ മയിലേ കുയിലേ! വന്‍-
    മലൈയേ ചിലൈയേ മാനിലമേ!
    എന്നേയിനിയാള്‍വായ് നീയേ-
    യെളിയേന്‍ നായേനരുമാനൂര്‍
    തന്നന്തനിയേ നിന്‍റായ് നിന്‍-
    താള്‍താ നയിനാള്‍ നായകമേ!

10    കല്ലോ മരമോ കാരയമോ
    കടിനം നന്നൈഞ്ചറിയേന്‍ യാന്‍
    അല്ലോ പകലോ ഉന്നടി വി-
    ട്ടല്ലോകലമായ് നിന്‍റടിയേന്‍
    ചൊല്ലാവല്ലാ ചരുതി മുടി-
    ച്ചൊല്ലാനല്ലായരുമാനൂര്‍
    നല്ലാര്‍മണിമാതവ! കാവായ്
    നാതാ! നയിനാര്‍ നായകമേ!

പതികം 2

1    എങ്കും നിറൈന്തെതിരറ്റിമയാതവ-
    രിന്‍ പൂറു ചിര്‍ചുടരേ!
    പൊങ്കും പവക്കടലിര്‍പ്പടിയാത പടിക്കു-
    ന്നരുള്‍ പുരിവായ്
    തിങ്കറ്റിരുമുടിയിറ്റികഴും തിവ്വിയ
    തേചോമയാനന്തമേ!
    തങ്കക്കൊടിയേ! നമൈ തടുത്താട്-
    കൊള്‍വായ്  നീ കരുണാനിതിയേ!

2    തീയേ തിരുനീറണിയും തിരുമേനിയി-
    റ്റിങ്കളൊളി മിളിരും
    നീയേ നിരൈയക്കടലില്‍ കനിമമഞ്ചനം
    ചെയ്യാതരുള്‍ പുരിവായ്
    കായും പുനലും കനിയും കനല്‍വാ
    തൈവത്തെയ് നിനന്തരുന്തിക്കണ്ണീര്‍
    പായും പടി പടിയില്‍ പരമാനന്തം
    പെയ്യും പരഞ്ചുടരേ!

3    ചുടരേ ചുടര്‍ വിട്ടൊളിയും ചുരര്‍
    ചൂഴ്‌ന്തിരുക്കും ചുരവിച്ചുടര്‍ ചൂഴ്-
    ക്കടലേ മതി കങ്കൈയരവങ്കടങ്കു-
    ങ്കവരി വിരിചടൈയായ്
    വിടമുണ്ടമുതും കനിയും  മിടര്‍
    കണ്ടിലനയിനവനിമിചൈ
    കുടികൊണ്ടതിനാലെന്‍ കൊല്‍
    കൊന്‍റലരണിന്തു കൂവും കുയിലേ!

4    കുയില്‍വാണി കുരുമ്പൈ മുലൈയുമൈ
    കൂടി നിന്‍റാടും കരുമണിയേ
    മയില്‍ വാകനന്‍ വന്തരുളും മണിമന്തിരം-
    കോള്‍മയിര്‍ മേനിയനേ!
    കയര്‍ക്കണ്ണിയര്‍ കണ്‍കള്‍ മൂന്‍റും
    കതിര്‍ തിങ്കളുമങ്കിയുമങ്കൊളിരും
    പുയങ്കം പുനലും ചടൈയും പുലൈ-
    നായിനേര്‍ക്കമ്പുവിയിര്‍ പുലനേ!

5    പുലുനറ്റുപ്പൊറികളറ്റുപ്പരിപൂരണ-
    പോതം പുകന്റെ പുത്തേ-
    ളുലകറ്റുടലോടുയിരുള്ളമുടങ്കു-
    മിടങ്കൊടുരും പൊഴിന്ത
    നിലൈ പെറ്റു നിരഞ്ചനമാകി നിരുപാതികൈ-
    നിത്തിരൈക്കടലേ
    അലൈ പൊങ്കിയടിങ്കി മടങ്കിയല-
    ങ്കോലമാകാതരുള്‍ പുരിവായ്.

6    വായിര്‍ക്കുടമെന വരമ്പിലേവ-
    ക്കടലിര്‍വഴിത്തങ്കുമിങ്കും
    നായികടേതിനും നട്ടന്തിരിയാത-
    നുക്കിരകം നല്‍കിടുവായ്
    പായുമ്മിരുകമും പരചും പടര്‍പൊ-
    ങ്കരവിന്‍ പടമുഞ്ചടൈയിര്‍
    ചായും ചിറുപിറൈയും ചരണങ്കളും
    ചറുവം ചരണ്‍ പുരിവാം.

7    പുരിവായിര്‍ പുതൈന്തു മുന്നം പൊന്‍-
    മലൈയൈ ചിലൈനായ് കുനിത്തുപ്പൂട്ടി
    പുരിമൂന്‍റുമെരിഞ്ഞ പുരാനുമ്പര്‍ തമ്പിരാ-
    നെന്‍ പെരുമാന്‍ പൊതുവായ്
    പുരിയുന്നടനപുവിയിര്‍ പുലൈ നായിനേ-
    നമ്പൂതിയിറ്റിരൈ പോ-
    റ്റിരിയും ചകന്മായൈച്ചിക്കിത്തിരിന്തി-
    യന്തോ ചെമ്മേനിയനേ!

8    ചെമ്മേനി ചിവപെരുമാന്‍ ചിരമാലൈയണിന്തു
    ചെങ്കോല്‍ ചെലുത്തി
    ചെമ്മാന്തിരം വേരറുപ്പോന്‍ തിരുമന്തിരാല്‍
    ചെമ്മെചെരുക്കറുപ്പോന്‍
    പെമ്മാന്‍ പിണക്കാടനെന്‍റും പെരുമ്പിത്ത-
    നെന്‍റും പെരിയോര്‍ പെയരി-
    ട്ടിമ്മാനിടവീട്ടിലണങ്കുമുയ്യും വകൈ-
    യെങ്ങനന്തോയിയമ്പായ്.

9    ഇയമ്പും പതമും പൊരുളുമിറൈ-
    യിന്‍റിയിരുകക്കുമിന്ത
    വിയപ്പന്‍ വെളിവാനതെങ്ങന്‍ വിളൈയാത
    വിളൈയും മതിയെന്‍കൊലോ
    ചേയിക്കും വഴിയെങ്ങനേയെങ്കല്‍ ചെമ്പൊര്‍-
    ച്ചോതിയേ! യെന്‍മയരറുക്കും-
    തയൈക്കെന്ന കൈമാറു ചെയ്‌വേന്‍ തയാ
    വാരിതിയേ തരമിറ്റമിയേന്‍.

10    തമിയേന്‍ തവം ചെയ്തറിയേന്‍ ചപാനായ-
    കര്‍ ചന്നിതിക്കേ തിനമും
    കവിയേന്‍ കഴല്‍ കണ്ടു കൈകൂപ്പിക്കടൈ-
    ക്കണ്ണീര്‍ വാര്‍ത്തുക്കനിന്തുമിലെന്‍
    നവിന്‍ മാലൈപ്പുനൈന്തുമിലേന്‍ നാല്‌വര്‍
    നാവലര്‍ ചൂഴും തിരുവടിക്കും
    പുവി മീതെനൈയേ വകുത്തായ് പുലൈനാ-
    യേന്‍ പിഴൈപ്പതെങ്ങന്‍ പുകല്‍വായ്.

പതികം 3

1    ഓമാതിയില്‍ നിര്‍ക്കും പൊരുള്‍ നീതാനുലകെങ്കും
    താമാകി വളര്‍ന്തോങ്കിയചാമാനിയ തേവേ!
    വ്യോമാനലപൂനീരൊലിയോടാവി വിളക്കോ-
    ടാമാതനു വാരായി നമുക്കായമിതാമേ.

2    ആമോതമുമാമിന്ത മകാമന്തിരമൊന്‍റും
    നാമാതു നമുക്കിന്‍റരുളായോ നമൈയാളും
    കോമാനരുളും കൊണ്ട കുഴാം കൂവിയണൈന്താ-
    ലാമോതമുമാമിന്ത മകാമന്തിരമെല്ലാം.

3    എല്ലാവുയിരും നിന്നുരുവെല്ലാവുടലും നീ-
    രെല്ലാവുലകും നിന്‍കളിയല്ലാതവൈയില്ലൈ
    പൊല്ലാതനവെല്ലാം പൊടിചെയ്താണ്ടരുള്‍ പൂവീര്‍
    പല്ലാരുയിരാളും പരതേവേ! ചുരകോവേ!

4    കോവേറുപിരാനേ! കുറിയറേറാങ്കി വിളങ്കും
    മൂവേഴുലകും കോന്തുമെഴും മോനവിളക്കേ!
    പൂവേറുപിരാനും നെടുമാലും പൊടികാണാ-
    താവേചര്‍കളാനാരുരുവാരോരറിവാരോ?

5    വാരോ വാരൈയോ വാരിതിയോ വാനവര്‍ ചേരും
    താരോ തരൈയോ തണ്‍മലരോ തര്‍പരനേ നീ   
    യാരോ നീയറിയേനടിയേനരുള്‍വായേ
    നീരാറണിവോനേ! നിതമാള്‍വായ് നിമ്മലനേ

6    നിമലാ! നിത്തിയനേ നിര്‍പ്പയനേ നിര്‍ക്കുണനേ!
    അവമേ പൂവി നായേനഴിയാതേ നിത്മാള്‍വായ്
    നമനൈക്കഴലാല്‍ ക്കായ്ന്ത നടേചാ! നമൈ നീയേ
    പുവിമീതരുള്‍ വാരം പുരുവായേ പെരുമാനേ!

7    മാനേ മതി ചൂടും മറൈയോനേ ചടൈയാടീ
    വാനോര്‍കള്‍ വണങ്കും വടിവേ! വന്തരുള്‍വായേ;
    തേനേ തെളിവേ തീഞ്ചുവയേ തിവ്യരചം ത-
    ന്തോനേ! തുണൈയേ തെന്‍മറൈയിരാറുണര്‍വോനേ!

8    ഉണര്‍വാരറിവാരോ അറിവാരെങ്കുമിലങ്കും
    ഉണര്‍വേ പൊര്‍കുവൈയേ പോതവരമ്പിന്‍റിയ പൂവേ
    പുനലേ പുത്തമുതേ വിത്തകമേ വന്തരുണീ-
    രനലേ വെളിയേ മാരുതമേ മാനിലമേ വാ!

9    വാ വാ ചടയിര്‍ക്കങ്കൈ വളര്‍ക്കും മണിയെയെന്‍-
    പവായ് മതിയേ പങ്കയമേ പന്‍മറൈയീറായ്
    തേവാതികള്‍ പോറ്റും തെളിവേ തിണ്‍കടല്‍ ചേരും
    നാവായെനൈയാള്‍വായ് നതി ചൂടിനരകാരേ!

10    കാരേറു കയര്‍ക്കണ്ണീയര്‍ വീചും വലൈയിര്‍പ്പ-
    ട്ടാരാരഴിയാതോരവമേ നീയറിയായോ
    ഏരേറു പിരാനും നെടുമാലും പൊടികാണാ   
    ചാരാമുതമൊന്‍റീന്‍റരുളായേ പെരുമാനേ!

പതികം 4

1    തിരിചനം തിരുട്ടിത്തിരുചിയങ്കളറ്റുത്തികമ്പരിയായ്-
    പ്പരിയടനം ചെയ്യും പണ്ടിതരുള്ളം പലികൊടുത്തു-
    ത്തുരിചറച്ചുട്ടുത്തത്തുവങ്കളറ്റുത്തനി മുതലായ്-
    ക്കരിചനം കണ്ട കറൈക്കണ്ടരെന്‍ കുലതൈവതമേ!

2    ആതാരചത്തിന്‍ പരിപൂരണത്തിലചത്പിരപഞ്ച-
    പാതാരകിതം പവിക്കുമപ്പട്‌ചം പിടിവിടാതെ
    നാതപരൈയിന്നടുനിന്റെ നാട്ടനഴുവിയാത്മാ
    പോതങ്കെടുത്തു പുനരുത്തിതി വിട്ടതെന്‍ തൈവമേ!

3    വാനറ്റു മണ്ണെരുപ്പരുപ്പറ്റു വനന്തിചിക്കുറ്റമറ്റു
    കാനറ്റു കാലചക്കിരപ്പിരമമറ്റു ക്കതിരൊളിവായ്
    ഞാനക്കനല്കരിയറ്റു ഞാതിര്‍ കുരുമൂലമറ്റു
    മാനങ്കളറ്റു മകാമൗനമെന്‍ കണ്‍മണിത്തൈവമേ!

4    മുപ്പത്തിമുക്കോടിയറ്റു മുമ്മൂര്‍ത്തികള്‍ പേതമറ്റു
    കര്‍പിതത്തൊയ്‌തപ്പിരപഞ്ചമാം കാനര്‍ക്കമലമറ്റു
    മുപ്പൊരുളറ്റു മുപ്പാരറ്റു മുത്തികള്‍ മുന്‍റുമറ്റു
    മുര്‍പടും മുക്കട് കുരുമണിക്കോവെന്‍ കുലതൈവമേ!

5    വാക്കുമനമറ്റു വാന്‍ചുടരായ് വടിവൊന്‍റുമറ്റു
    നോക്കുമിടങ്കണെരുങ്കി നോക്കുക്കൊള്ളതിചയമായ്
    ചൂക്കുമത്തിര്‍ക്കുമതിചുക്കുമമായ് ചുഞ്ചോതിയായ്
    കാക്കുമെന്‍ കാരുണ്ണിയചാലി നമുക്കുക്കുലതൈവമേ.

6    വിരുത്തിയില്‍ തോന്‍റി വിരികിന്റെ വിചുവ
            പിരമമനൈത്തും
    വിരുത്തിയിനുള്ളേ ലയിപ്പിത്തു വിരുത്തിചത്തി കലര്‍ന്തു
    വിരുത്തിയ വിരുത്തികളറ്റു വിറക റെറരിചുടര്‍പോല്‍
    ചത്തുചിത്താനന്തപൂരണച്ചെല്‍വഞ്ചെയ്യ നമക്കേ.

7    പിരമച്ചരൂപം പിരമംകൊണ്ടു പേതപ്പെടുത്തിനാല്‍
    കരുമടര്‍ പിരാരപ്തകരുമത്തിനാല്‍ കരി കണ്ടതുപോല്‍
    കരുമക്കുരുടര്‍ കരങ്കൊണ്ടു കട്ടിപ്പിടിപ്പതിനോ
    കരുമിച്ചിടുന്നു കരുണാകര കതിയെന്നവര്‍ക്കേ.

8    എല്ലാമവന്‍ ചെയലിന്റെ മക്കുള്ളോരെളിതരുളാല്‍
    ചൊല്ലാമര്‍ ചൊല്ലിയ ചൂക്കുമചുകപ്പൊരുട്ടുവെളിയില്‍
    പല്ലായിരങ്കോടിയണ്ടം പലികൊടുത്തപ്പൂവിയിര്‍
    ചൊല്ലാതു ചെന്മനി വിരുത്തി വരുമൊ ചിവതൈവമേ!

9    എല്ലാമകമകമെന്റേകപോതം വരുത്തിയതും
    നില്ലാതു നിന്നില്‍ കലത്തി നീയു നാനുമറ്റിടത്തു
    തൊല്ലൈയറുമെന്‍റു തൊന്തത്തിനിര്‍ ക്കിടന്തെപ്പൊഴുതും
    തൊല്ലിത്തൊഴുമെന്‍റുയരമൊഴിക്ക ചുകക്കടലേ!

10    പൂരണചത്തിലചര്‍പ്പാതമറ്റു പ്പുരാതനമാം
    കാരണമറ്റു ക്കരുവറ്റു ക്കാര്യചങ്കര്‍പ്പമറ്റു
    താരണൈയും വിട്ടു തത്തുവം പത അത്ത്വൈതപ്പൊരുളാം
 മാരണങ്കൊട്ടിയടിയറ്റ രൂപമെന്‍ തൈവതമേ!

പതികം  5

1   
ചിത്തെന്‍റുരൈക്കിര്‍ ചടപാതകമുണ്ടതൈപ്പിരിത്തു-
ച്ചത്തെന്‍റു ചൊല്ലിലചത്തുമങ്കേ വന്തു ചാര്‍ന്തിടുമാല്‍
ചുന്തം കുളുര്‍ത്ത ചുകമെനില്‍ തുക്കമനൈത്തുമറേറാ-
രിത്തന്മയുള്ളൊരു തെയ്‌വമെന്‍റും നമുക്കുള്ളതേ!

2  
ചിര്‍ചടമറ്റു ച്ചെറിന്തിലങ്കിച്ചതചത്തുമറ്റു
പര്‍പല കാട് ചിര്‍ത്തുകളറ്റു പ്പന്തനിര്‍മോട്‌മച്ചമറ്റു
ചര്‍കരൈയിന്‍ ചുവൈപോലന്‍പരുള്ളങ്കവര്‍ന്തു  നിര്‍ക്കു-
മിത്തന്മൈയുള്ളൊരു തെയ്വതമെന്‍റും നമുക്കുള്ളതേ!


ഒന്‍റന്റിരണ്ടെനും കുറ്റം പവിക്കുമതന്‍റി വെറും
കുന്റെനിര്‍ പള്ളമും നേരെ വിരുത്തങ്കുറിത്തിടിലോ
കുന്‍റിടുങ്കുറ്റങ്കുടിന്തന്‍പരുള്ളങ്കവര്‍ന്ത പിഞ്ഞ-
കന്‍റന്‍ തിരുവിളൈയാടലിക്കണ്ടതുലകമെല്ലാം.

4  
ഈ ലുങ്കണത്തിലിരുക്കുകൈ കുറ്റമെതിര്‍ കണത്തിന്‍
മൂലപ്പൊരുളല്ലൈ മൂന്‍റാവതില്‍ പിന്‍ മുടിവുമെങ്കേ
കാലത്തിലൊന്‍റി വിരുപ്പുള്ളതൊന്‍റിര്‍ കടുംപകൈയാം
മാലുമയനുമതിര്‍പ്പെട്ടു രുത്തിരനുമ്മായ്ന്തിടുമേ

5   
മാലുമയനും മഹേചുരന്‍ രുത്തിരന്‍ ചതാചിവനും
കാരചക്കിരമത്തൈക്കണ്ടു കൈകുവിത്തെവ്വുലകും
ലീലൈയില്‍ വൈത്തു ലയിപ്പിത്തു ലിങ്കപ്പിരതിട്ടൈ ചെയ്തു
മേലിളാകാതെ മെഴുകിട്ടുറൈപ്പിത്തതെന്റൈവമേ!