ശിവസ്തവം

(പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടി)
1    ചെവി മുതലഞ്ചുമിങ്ങു ചിതറാതെ മയങ്ങി മറി-
    ഞ്ഞവിടെയിരുന്നു കണ്ടരിയ കണ്ണിലണഞ്ഞഴിയും
    ഇവകളിലെങ്ങുമെണ്ണവുമടങ്ങി നിറഞ്ഞു പുറം
    കവിയുമതേതതിന്റെ കളി കണ്ടരുളീടകമേ!

2    അകമുടലിന്നുമിന്ദിയമൊടുള്ളമഴിഞ്ഞൊഴുമീ-
    പ്പകലിരവിന്നുമാദിയിലിരുന്നറിയുന്നറിവാം
    നകയിലിതൊക്കെയും ചുഴലവും തെളിയുന്ന നമു-
    ക്കകുടിലവൈഭവങ്ങളിലടങ്ങിയിരുന്നരുളാം.

3    അരുളിലണഞ്ഞിരുള്‍ത്തിര മുഴങ്ങിയെഴുന്ന കുളിര്‍-
    ന്നുരുമിഴി നാവിലമ്മണമുണര്‍ന്നതൊടും പിരിയും
    അര നിമിഷത്തിലിങ്ങിതിലിരുന്നു തികഞ്ഞു വരും
    ദുരിതസമുദ്രമിമ്പമിതിലെങ്ങു  നമുക്കു ശിവ!

4    ശിവ ശിവ മാത്രയില്‍ പലതരം ചിതറുന്നു വെളി-
    ക്കിവകളിലെങ്ങുമിങ്ങിതമറിഞ്ഞു നിറഞ്ഞരുളും
    ശിവ ഭഗവാനെയും ചിതറുമാറു തികഞ്ഞു വരു-
    ന്നിവരൊടു പോരിനിന്നിയരുതേ കരുണാലയമേ!

5    അലയുമിതൊക്കെയും കപടനാടകമെന്നറിയും
    നിലയിരുന്നറിഞ്ഞഴിവതിന്നു നിനയ്ക്കുക നീ:
    തലയിലെങ്ങും തരങ്ങ്ഗനിര തല്ലി നിറഞ്ഞു മറ-
    ഞ്ഞലര്‍ശരവൈരി, നിന്നുടെ പദങ്ങളിലെങ്ങിനിയാം?

6    ഇനിയലയാതെ നിന്തിരുവടിക്കടിയില്‍ ദിനവും
    മനമലരിട്ടു കുമ്പിടുമിതില്‍ങ്ങറിയുന്നതു നീ;
    ജനനമെടുത്തു ഞാനിതുകളില്‍ പലതായി വല-
    ഞ്ഞനിശമെനിക്കിവണ്ണമൊരു വേദനയില്ല പരം.

7    അപരമിതൊക്കെയും പരിചയിക്കുമതിങ്കലിരു-
    ന്നപജയമായണഞ്ഞതിതു കണ്ടറി നീ മനമേ!
    ജപപടമങ്ഗമാമിതിലിരുന്നു ജപിക്കുകിലി-
    ങ്ങുപരതി വന്നുചേരുമകതാരിലൊരിമ്പമതാം.

8    അതുമിതുമെന്നുമുന്നുക നിമിത്തമിതിങ്കലെഴും
    പതി പശു പാശമിങ്ങിതു പരമ്പരയായഴിയും
    മതി കതിരോടു മണ്ണൊളി വിയത്തനിലന്‍ ജലവും
    പതിയുടെ രൂപമെന്നിഹ നമിച്ചു പദം പണിയാം.

9    പണി പലതായ് വരുന്ന കനകത്തിലിരുന്നതുപോ-
    ലണിമിഴികൊണ്ടു നിര്‍മ്കിതമിതൊക്കെയുമത്ഭുതമാം.
    അണിയണമെന്നെ നിന്തിരുവടിക്കടിയന്‍ മലരാ   
    യ്‌നിയനിയായ് നിരന്നു തിരയറ്റുയരും കടലേ!

10    കടലിലെഴും തരങ്ഗനിരപോലെ കലങ്ങി വരു-
    ന്നുടനുടനുള്ളഴിഞ്ഞു പല പറെറാഴിയുന്നതുപോല്‍
    ഘടപടമെന്നെടുത്തിഹ തൊടുത്തു വഴക്കിടുമീ
    മുടുമുടയുന്നതിന്നകമെടുത്തരുളീടണമേ!