ബാഹുലോയാഷ് ടകം

1
ഓ  ഓം  ഓം  ഹോമധൂമപ്രകദതടജടാ-
        കോടിഭോഗിപ്രപൂരം
അം  അം  അം  ആദുതേയ പ്രണതപദയുഗാമ്-
       ഭോരുഹ ശ്രീവിലാസം
ഉം  ഉം  ഉം  ഉഗ്രനേത്രത്രയ ലസിത വപുര്‍
      ജ്യോതിരാനന്ദ്രൂപം
ശ്രീം  ശ്രീം  ശ്രീം ശ്രീഘ്രചിത്തഭ്രമഹരമനിശം
      ഭാവയേ ബാഹുലേയം.

2
ഹിറീം  ഹിറീം  ഹിറീം  ഹൃഷ് ടഷട് കന്ധരമഘമരണാ-
    രണ്യസംവര്‍ത്തവഹ് നീം
ഐം  ഐം  ഐം ഐങ്ഗുദീ സത്ഫലമൃദു മിളിത-
    പ്രാശി യോഗീന്ദ്രവന്ദ്യം
ക്ലീം  ക്ലീം  ക്ലീം  ക്ലീഷ്ടകായക്ലമദവ ദഹന
    ക്ലേശനിര്‍മ്മൂലനാശം
സൗം  സൗം  സൗം സൗരകാന്തിഭ്രമഹരമനിശം
    ഭാവയേ ബാഹുലേയം.

3
ശം  ശം  ശം  ശബ്ദരൂപം ശശിധരമമലം
    ശങ്കരം സാംബമൂര്‍ത്തിം
ശിം  ശിം  ശിം  ശിഷ് ടവന്ദ്യം ശിഖരിനിലയനം
    ശിക്ഷിതാനേകലോകം
ശും  ശും  ശും  ശുഭ്രഹാസം ശുഭകരമതിസ-
    ന്ദേഹ സന്ദോഹനാശം
ശൗം ശൗം ശൗം ശൗക്ലിതാങ്ങ്ഗം സിതഭസിതഗണൈര്‍
    ഭാവയേ ബാഹുലേയം.

4
രം രം രം രമ്യദേഹം രജതഗിരിഗൃഹം
    രക്തപദ്മാങ്ഘ്രിയുഗ്മം
രിം രിം രിം രിക്തശോക പ്രകൃതിപരമജം-
    ഘാലമാനീലനേത്രം
രും രും രും രൂക്ഷകായപ്രതിഭടഹനനം
    രക്തകൗശേയവസ്ത്രം
രൗം  രൗം  രൗം രൗരവാദു ദ്രുതഹരകുഹരം
        ഭാവയേ ബാഹുലേയം.

5
ഹം  ഹം  ഹം  ഹംസയോഗിപ്രവരസുഖകരം
    ഹസ്തലക്ഷ്മീസമേതം
ഹിം  ഹിം  ഹിം ഹീനമാനം ഹിതസുഖവരദം
    ഹിംസയാപേതകീലം
ഹൂം  ഹൂം  ഹൂം  ഹൂംകൃതിധ്വംസിത രജനിചര-
    ക്രെര്യകൗടില്യമൂര്‍ത്തീം
ഹൈം  ഹൈം  ഹൈം ഹൈമകുംഭായതകര സഹജം
    ഭാവയേ ബാഹുലേയം.

6
ണം  ണം  ണം നന്ദികേശപ്രവര ഭുജഗ നിര്‍-
    വിഘ്ന കര്‍മ്മപ്രപഞ് ചം
ണിം  ണിം  ണിം  നീലകണ്ഠ പ്രിയസുതമജിതം
    നീര്‍മ്മലാങ് ഗം നിരീഹം
ണും  ണും  ണും  ണുത്തനാഭോത്തര നിഭൃതനിരാ-
    ലംബ കൈവല്യമൂര്‍ത്തിം
ണൗം  ണൗം  ണൗം നാമരൂപാത്മക ജഗദഖിലം
    ഭാവയേ ബാഹുലേയം.

7
ഭം  ഭം  ഭം ഭാഗധേയം ഭഗവദനുചര-
    പ്രാഞ്ജലിസ് തോത്രപൂരം
ഭിം  ഭിം ഭിം ഭീമ നാദാന്തക മദനഹരം
    ഭീഷിതാരാതിവര്‍ഗ്ഗം
ഭും  ഭും  ഭും  ഭൂതിഭൂഷാര്‍ച്ചിതമമിതസമ-
    സ്താര്‍ത്ഥശാസ്ത്രാന്തരങ്ഗം
ഭൗം ഭൗം ഭൗം ഭൗമമുഖ്യം ഗ്രഹഗണനപടും
    ഭാവയേ ബാഹുലേയം.

8
വം  വം  വം  വാഹിനീശം വലരിപുനിലയ-
    സ് തോത്രസമ്പത്സമൂഹം
വിം   വിം   വിം വീരബാഹുപ്രഭൃതിസഹചരം
    വിഘ്നരാജാനുജാതം
വും  വും  വും  ഭൂതനാഥം ഭുവനനിലയനം
    ഭൂരികല്യാണശീലം
വൗം  വൗം വൗം ഭാവിതാരി പ്രതിഭയമനിശം
    ഭാവയേ ബാഹുലേയം.