സമാധിശ്ശോകങ്ങള്‍

(ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ മഹാസമാധി പ്രാപിച്ചപ്പോല്‍ എഴുതിയത്)
    സര്‍വ്വജ്ഞ ഋഷിരുത്ക്രാന്ത:
    സദ്ഗുരു: ശുകവര്‍ത്മനാ
    ആഭാതി പരമവ്യോമ്നിപരിപൂര്‍ണ്ണ കലാനിധി:

    ലീലയാ കാലമധികം
    നീത്വാ | ന്തേ സ മഹാപ്രഭു:
    നിസ്സ്വം വപു: സമുതസൃജ്യ
    സ്വം ബ്രഹ്മവപുരാസ്ഥിത:.